Founding Team Mumbai

Shri Shrikrishna (Dada) T. Khatavkar

Secretary & CEO, TPSPM,Mumbai

Shri Viswas (Nana) G. Kalyankar

Member, MC, TPSPM, Mumbai

Shri Suryakant P. Talekar

Ex.Member, MC, TPSPM. Mumbai

Late Tulaji R. Surve

Ex.Chairman, TPSPM, Mumbai

Late Ganpat R. Talekar

Ex. Chairman, TPSPM, Mumbai

Late Vilas N. Talekar

Ex.Member, MC, TPSPM, Mumbai

Late Vithal S. Mahadik

Ex.Member, MC, TPSPM, Mumbai

Late Ramakant B. Khanvilkar

Ex. Jt. Secretary, TPSPM, Mumbai

Late Chandrakant N. Kadam

Ex. Treasurer, TPSPM, Mumbai

Late Ramji T. Surve

Ex. Chairman, TPSPM, Mumbai

Late Ramesh D. Nar

Ex. Chairman, TPSPM, Mumbai