Managing Committee

Shri. Sadanand Khatavkar

Chairman

Shrikrishna (Dada) Khatavkar

Secretary & CEO

Shri. Suresh Patade

Treasurer

Mrs. Radha Kaduskar

Jt. Secretary

Shri. Ghanshyam Kaduskar

Member

Shri. Rajan Panchal

Member

Shri. Vishwas Kalyankar

Member

Shri. Santosh Mahadik

Member

Shri. Ramnath Patil

Member